VÅR FORSKNING

Ända sedan starten har vi integrerat FoU i vår verksamhet. Vi vill vara ett gott exempel bland privata vårdgivare och visa att forskning och utveckling kan bedrivas även utanför universitetssjukhusen. Vår största pågående satsning är vårt VINNOVA-finansierade projekt inom Artificiell intelligens, AI.

I vår grundfilosofi ingår att det i varje möte mellan kunden/patienten och sjukvården uppstår möjligheter till ömsesidigt lärande. För den vårdsökande individen kan det handla om ökad kroppslig och själslig självkännedom och förståelse för vad man bör vara uppmärksam på. För sjukvården, och i förlängningen nuvarande och framtida patienter, underlättas lärandet om information samlas in på ett systematiskt sätt. Utan Diagnostiskt Centrum Huds sätt att samla många patienter på samma ställe blir framtagandet av ny kunskap försvårad då det annars bara finns ”öar” av information utspridd i sjukvårdssystemet.

Våra första forskningsprojekt i egen regi genomfördes våren 2013. Det var intervjuer och enkätstudier av våra patienter som sökt för misstänkt hudtumör om deras oro, solvanor och hudtonsideal. Frågor ställdes också om patienterna dröjt med att söka vård eller inte och det framkom då att främst vissa av de äldre männen dröjt med att söka då de tänkt att hudförändringar är för "banalt" för att söka läkare för.

I senare projekt har vi, i samarbete med Karolinska Institutet, undersökt vår förmåga att effektivt hitta maligna melanom bland alla de som söker oss och gjort en enkätstudie på gymnasieungdomar om deras syn på solning och utseendeideal. Sammanlagt har fyra läkarstudenter framgångsrikt gjort sina terminslånga examensarbeten hos oss. Ansvarig för studierna och studenterna är onkologen och medgrundaren Magnus Bäcklund tillsammans med professor Yvonne Brandberg.

Aktuellt nu och under kommande år är vår satsning, i samarbete med ingenjörer på KTH (Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm) och IT-expertis, på att med Artificiell intelligens (AI) utveckla ett beslutsstöd för sjukvården inom hudcancer. I vårt projekt används ett stort antal fotograferade bilder tagna med smartphone med tillkopplat dermatoskop av specialister inom hudsjukdomar. Med AI/deep learning utvecklar vi en programvara som kan selektera ut de pigmentförändringar som har ökad risk att vara maligna. Tjänsten ska inte ersätta hudläkare, men ge ett beslutsstöd, främst i primärvården, med det slutliga målet att minska dödligheten i malignt melanom. Finansieringen av projektet sker idag av oss själva och av VINNOVA. Klicka här för att läsa mer:

Hör gärna av dig om du har frågor om vår forskning eller har idéer som du vill diskutera!